ReImagined Futures ReImagined-Futures on Apr 20, 2023

Mapa sobre com el sistema de generació de coneixement de Catalunya pot contribuir a accelerar la transició cap a un model socioeconòmic verd, resilient i just

Aquest mapa ha estat creat per la Generalitat de Catalunya en col·laboració amb ReImagined Futures

Fotografía de NASA